Leveransvillkor

Leveransvillkor

BESTPARK MOBIILI
BOKNINGS- OCH AVBOKNINGSVILLKOR

BestPark Oy (nedan ”BestPark”) och den lokala BestPark-värden följer dessa villkor när de hyr parkeringsplatser i reseparkområdet (hädanefter ”Reseparken”). Dessa villkor är bindande för ovanstående parter och kunden efter att kunden gjort och betalat för bokningen.

Bokning och bokningsbekräftelse
Bokningen görs via webbtjänsten BestPark Mobile och kunden betalar omedelbart hela bokningsbeloppet. Bokningen kan betalas antingen via nätbanken eller med kreditkort. Efter ett lyckat köp skickas en bekräftelse till den e-postadress som angivits av kunden.

Vid bokningen måste kunden ange sitt namn, kontaktuppgifter (adress, telefonnummer och e-postadress), sin ankomst- och avresetid samt betalningssätt till BestPark. Bokaren måste vara myndig (över 18 år gammal) vid bokningstillfället.

Kunden kommer att få en vägbeskrivning till Reseparken och en entrékod till området (hädanefter ”Parkeringskod”).

Kundens ankomst och avresa från Reseparken
Reseparken står till kundens förfogande med början klockan 13 på ankomstdagen och måste lämnas före klockan 12 på avresedagen

Vistelse och tjänster i Reseparken
Parkeringskoden för Reseparkens område överlämnas till kunden till den e-postadress som kunden har angett. Med parkeringskoden kan kunden ta sig in på Reseparkens område och servicebyggnaden på området.

Reseparkens hyran omfattar rätten att använda Reseparkens parkeringsruta under den period som kunden bokat. I hyresbeloppet ingår även tjänster i enlighet med servicenivån för respektive Resepark, vilka beskrivs i BestPark Mobil. BestPark har rätt att göra ändringar i servicenivåerna och i därtill hörande tjänster.

De kompletterande villkoren för tilläggstjänster i BestPark Mobil beskrivs separat för varje tjänst.

Kunden måste för egen del se till att lämna Reseparken och sin parkeringsruta i städat skick efter hyresperioden.

Kunden är skyldig att följa gott uppförande på Reseparken och ta hänsyn till respektive lokal Reseparks ordningregler. På reseparkens område råder så kallad allmän tystnad på natten mellan 23.00 och 7.00, varvid kunderna bör undvika att orsaka störningar. Om kunden väsentligt bryter mot reglerna för Reseparken och dess område eller om kundens verksamhet i övrigt orsakar störningar för andra kunder på området, eller om kunden bryter mot boknings- och avbokningsvillkoren i detta avtal kan hen avlägsna från Reseparkens område.

Ändring av bokning och avbokning

Avbokningar och eventuella ändringar av gjorda bokningar måste alltid meddelas BestPark skriftligen via e-post. En avbokning anses gjord när uppgiften om avbokning har nått BestPark.

Avbokningar måste göras två dagar före Reseparkens bokningstid inleds. Vid senare avbokning återbetalas 50 % av bokningsavgiften. Bokningar via e-faktura kan inte avbrytas.

Om kunden vill ändra en bokning som hen redan har gjort, har BestPark rätt att debitera tio euro i tilläggskostnader för att göra ändringen. Kunden måste göra eventuella ändringar i bokningen senast två dagar före Reseparkens bokningstid inleds. Ändringar av bokningen som görs efter detta datum kommer att betraktas som en avbokning av den tidigare bokningen och som en ny bokning.

Om kunden inte tar emot Reseparken eller tar emot den först efter meddelad ankomsttid har kunden inte rätt till återbetalning av en redan betalad bokning. Kunden har inte heller rätt till återbetalning eller ersättning om hen avbryter bokningen och lämnar Reseparken före angivet avresedatum.

Kundens plikter och överlämnande av Resparken på avresedagen

Kunden måste lämna Rseparken senast klockan 12 på avresedagen. Om kunden inte har överlämnat Reseparken på avtalat avresedatum vid ovannämnda tidpunkt har BestPark rätt att få full ersättning (100 %) för ett dygn och sådana andra kostnader som uppkommit på grund av att kunden överlämnat Reseparken för sent.

Kunden ansvarar för skador som hen orsakat för Reseparken och dess område. Kunden måste rapportera en skada till den lokala BestPark-värden omedelbart efter att den inträffat. Kunden är skyldig att ersätta BestPark och den lokala BestPark-värden för orsakade skador.

Kunden måste se till att skräp på Reseparkeringen förs till sopkärlet på Reseparkens område och att Reseparkens parkeringsruta lämnas i ett snyggt skick. Om Reseparkens parkeringsruta vid slutet av hyresperioden inte städats eller om den utförts ofullständigt har BestPark rätt att av kunden debitera en rimlig avgift på 50 euro för städningen.

Kunden har rätt att använda den mottagna parkeringskoden endast för eget bruk och till att ta sig in på Reseparken och dess servicebyggnad. Kunden är skyldig att inte överlämna denna parkeringskod till tredje part. Om kunden trots detta förbud, vidarebefordrar parkeringskoden till tredje part är kunden skyldig att kompensera BestPark för därav orsakad skada i sin helhet.

Säkerhet och ansvar för kundens egendom
Reseparkerna är inhägnade och utrustade med övervakningskameror. Övervakningskamerorna används endast
for property protection and crime investigation. The footage may only be viewed by the
customer service DialOk Oy, and by BestPark Oy and the authorities.
BestPark and the local BestPark host will not be responsible for any damage or loss of the
kundens husbil eller husbil, eller egendom inuti dessa i Reseparker.

Tjänsteleverantörens rätt att annullera bokningar
I händelse av force majeure kan BestPark annullera en bokning. I detta fall har kunden rätt till full återbetalning av sin betalning till BestPark.

Om en bokning däremot måste avbrytas på grund av en anledning som kan hänföras till kunden, såsom störande beteende eller avtalsbrott, har kunden inte rätt att kräva återbetalning av den betalning hen gjort.

Kommentarer, lösning av tvister och tillämplig lag
Kunden måste omedelbart adressera alla kommentarer och klagomål om Reseparken till BestPark när orsaken till dessa uppstår.

Om kunden inte uppfyller denna anmälningsskyldighet anses Reseparken vara i avtalsenligt skick. Brister i Reseparken måste kunna verifieras av bägge parter gemensamt. Således ansvarar inte BestPark för sådana brister som rapporterats till bolaget först efter utgången av Reseparkens hyresperiod.

I tvistesituationer har kunden primärt möjlighet att få hjälp  från konsumentrådgivningen. Därefter kan kunden även föra ärendet till konsumenttvistenämnden (www.kuluttajariita.fi), ifall parterna inte kan nå en ömsesidig överenskommelse i ärendet.

På dessa boknings- och avbokningsvillkor tillämpas Finlands lag.

Övriga villkor

Vi förbehåller oss rätten till ändringar. Innan kunden gör en bokning måste hen bekanta sig med och godkänna gällande boknings- och avbokningsvillkoren samt Reseparkens servicenivåer.

Betaltjänstleverantör

Paytrail Abp (2122839-7) samarbetar med finska banker och kreditinstitut i egenskap av betalningsförmedlings- och betaltjänstleverantör. Paytrail Abp visas som betalningsmottagare på kontoutdraget eller kortfakturan och förmedlar betalningen till säljaren. Paytrail Abp har en betalningsinstitutionslicens. I fall av reklamation ber vi att i första hand  kontakta produktleverantören.

Paytrail Abp, FO-nummer: 2122839-7
Innova 2
Lutakonaukio 7
40100 Jyväskylä
Telefon: 020 718 1830
www.paytrail.com