Dataskyddsförklaring

Praxis för behandling av personuppgifter

Vi vill ta väl hand om de personuppgifter du ger oss. Precis som om våra kunder.

Vi behandlar personuppgifter i försäljnings- och marknadsföringssyfte, för kundservice och i syften som har med kundrelationen att göra samt för att förbättra vår kundnöjdhet och våra tjänster. När du skickar in något av formulären i vår webbtjänst överförs de uppgifter du tillhandahållit till oss.

Det är inte tillåtet att skicka under 16-åringars uppgifter med formulären, om inte annat separat anges i anslutning till formuläret. Personuppgifter behandlas av oss och utvalda personer i skyddade datasäkra system.

Marknadsföringsförbud

Om du vill kan du ställa in ett e- marknadsföringsförbud mot direktreklam via e-post.

Rätt att överklaga

Om du anser att behandlingen av dina uppgifter bryter mot föreskrifterna för behandling av personuppgifter har du rätt att lämna in ett klagomål till tillsynsmyndigheten.

Frågor?

Om du har frågor om behandlingen av personuppgifter är du välkommen att kontakta oss.

Hanna Pitkänen
hanna.pitkanen@bestpark.com

BestPark Oy kan också ha separata servicespecifika villkor, varvid dessa allmänna villkor tillämpas sekundärt.

Marknadsföringsregister och sekretesspolicy

1. Registeransvarig

BestPark Oy
FO-nummer: 3119984-1

Adress: Avainkierto 15
05840 Hyvinge

2. Kontaktperson för registret

Hanna Pitkänen
hanna.pitkanen@bestpark.com

3. Registrets namn

BestPark Oy:s kund- och marknadsföringsregister

4. Syftet med behandlingen av personuppgifter

Personuppgifter behandlas i enlighet med principerna i EU:s allmänna dataskyddsförordning samt tillämplig nationell lagstiftning.

Kriterierna för behandling av personuppgifter i registret är avtal, samtycke och legitimt intresse.

Uppgifterna behandlas på basis av kundrelationen för fakturering och debitering av avgifter, för hantering och utveckling av kundrelationen, för att svara på kontaktförfrågningar och för statistiska ändamål.

För elektronisk direktmarknadsföring används uppgifter med den registrerades uttryckliga samtycke. Den registrerade har rätt att återkalla sitt samtycke till användningen av hens data för elektronisk direktmarknadsföring genom att meddela Registeransvarig om detta med de kontaktuppgifter som nämns i avsnitt två i denna rapport, eller genom att följa anvisningen som medföljer vår direktmarknadsföring.

När du ringer till BestPark Oy kan samtalen spelas in för att förbättra kvaliteten på tjänsten och för att klargöra oklarheter.

5. Registrets datainnehåll

Följande personuppgifter kan behandlas i registret:

Alla registrerade

 • Namn
 • Telefonnummer
 • E-postadress
 • Adress
 • Nationalitet
 • Födelsedatum
 • Fordonsregisternummer
 • Direktmarknadsföringstillstånd
 • Uppgifter som kunden tillhandahållit relaterade till skötsel av kundrelationen och/eller marknadsföring
 • IP address

Dessutom kan registret behandla följande uppgifter om kunder som gjort en beställning:

 • Kundnummer
 • Beställningshistorik och orderuppgifter

Finansieringskunder

Uppgifter om finansieringskunder lagras inte i BestPark Oy:s egna register, utan BestPark Oy behandlar endast uppgifter om finansieringskunder åt finansieringsbolaget på kundens begäran.

När det gäller finansieringskunder svarar BestPark Oy inte heller på frågor om behandling av personuppgifter vid ansökan om finansiering, utan förfrågningar om dessa data måste riktas direkt till den leverantör av finansieringstjänster som finansieringen har ansökts hos. Om dylika förfrågningar riktas till BestPark Oy kommer de likväl i regel att vidarebefordras till den leverantör av finansieringstjänster som förfrågan om data gäller.

Uppgifterna kommer endast att behandlas i den utsträckning som krävs i enlighet med principen om dataminimering, det vill säga att inte alla ovanstående uppgifter kommer att behandlas för alla registrerade.

6. Allmänna principer för behandling av personuppgifter

BestPark Oy behandlar de personuppgifter som bolaget innehar i enlighet med den allmänna EU-dataskyddsförordningen och aktsamhetsprincipen. Vid behandlingen av personuppgifter följer BestPark Oy principen att minimera databehandlingen, enligt vilken uppgifter endast behandlas i den utsträckning som är nödvändig för bearbetningsändamålet och endast för det ändamål för vilket de samlades in. I sin verksamhet använder den registeransvarige i allmänhet de tekniska och organisatoriska medel som används inom affärsverksamheten för att skydda personuppgifter.

Förstörelse av material som innehåller personuppgifter sker datasäkert.

7. Den registrerades rättigheter

Den registrerade har rätt att utöva sina rättigheter i den mening som avses i EU: s allmänna dataskyddsförordning. Enligt dataskyddsförordningen kan den registeransvarige dock ha rätt att inte följa den Registrerades begäran. Vi motiverar alltid vår ståndpunkt om vi kommer till slutsatsen att den Registrerades begäran inte kan uppfyllas.

Nedan följer den registrerades centrala rättigheter.

Rätt till insyn

Den registrerade har rätt att få tillgång till sina uppgifter (rätt till insyn) och rätt att inspektera vilka uppgifter om hen som lagras i kund- och marknadsföringsregistret.

Insynsbegäran måste göras via e-post till den kontaktperson som nämns i punkt 2 i denna sekretesspolicy. Rätten till insyn kan nekas av de skäl som anges i lagen. Utövande av rätten till insyn är i princip gratis.

Korrigering, radering, begränsning av behandlingen av data och återkallande av samtycke

Den registrerade har rätt att

– kräva att uppgifterna korrigeras och tas bort

– kräva att Registerinnehavaren begränsar behandlingen av hens personuppgifter, till exempel om den registrerade väntar på Registerinnehavarens svar på en begäran om rättelse eller borttagning av hens uppgifter

– när som helst kräva att direktmarknadsföring upphör

– rätten att när som helst återkalla sitt samtycke till behandling av personuppgifter. Samtycke återkallas genom att meddela den kontaktperson som hänvisas till i denna broschyr via e-post.

Alla förfrågningar och krav av den registrerade ska adresseras till den kontaktperson som nämns i avsnitt 2 i denna sekretesspolicy. Om den registrerades begäran inte kan uppfyllas ska registerinnehavaren alltid motivera detta till den registrerade.

8. Den registrerades rätt att överklaga till tillsynsmyndigheten

Den registrerade har rätt att överklaga till den behöriga tillsynsmyndigheten om han anser att Registerinnehavaren inte har följt gällande dataskyddsregler i sin verksamhet.

9. Ordinarie uppgiftskällor

Personuppgifter samlas i regel in av den registrerade själv, till exempel i samband med en köptransaktion, via formulär på webbplatsen eller på andra sätt. Om till exempel uppgifter om lotterisedlars uppgifter samlas i marknadsföringsregistret begär vi alltid separat om den registrerades samtycke.

Dessutom kan data samlas in av pålitliga samarbetspartner för marknadsföringsändamål. Uppgifter kan även uppdateras genom att använda pålitliga partners som säkerställer noggrannheten i de uppgifter som ska uppdateras enligt avtalet.

10. Överlämnande av uppgifter

BestPark Oy kan efter eget gottfinnande överlämna sina kunduppgifter för behandling av pålitliga samarbetspartner och myndigheter enligt vad som tillåts och förpliktas inom gällande lagstiftnings gränser. Om dylika uppgifter delas med en tredje part säkerställer Best Park Oy att behandlingen av personuppgifter sker i enlighet med skyldigheterna i EU:s allmänna dataskyddsförordning. Uppgifter överlämnas endast för behandling för Registerinnehavarens räkning, förutom när överlämnandet bygger på en lagstadgad skyldighet eller på begäran av den registrerade.

Uppgifterna kan överlämnas utanför EES, men i så fall kommer Registerinnehavaren att se till att behandlingen sker i enlighet med de villkor som EU-kommissionen har ställt.

11. Registrets säkerhet

Registerinnehavarens datasystem och filer skyddas av tekniska och organisatoriska säkerhetsmetoder som normalt används i affärsverksamheten. Åtkomst till registret kräver ett personligt användarnamn och lösenord, som endast utfärdas till medlemmar av Registerinnehavarens personal eller till en betrodd tredje part som behandlar personuppgifter för Registerinnehavarens räkning. Användarrätt beviljas endast till parter vars status och uppgifter är relaterade till nämnda användarrätt. Behandlingen har avtalats skriftligen med tredje part.

12. Lagringstid för personuppgifter

Beroende på i vilket syfte personuppgifterna används  behandlas personuppgifter under olika tidsperioder. Dock alltid åtminstone minst den lagringstid som krävs enligt gällande lagstiftning.

Personuppgifter baserade på kund- och avtalsförhållanden behandlas under giltigheten av kund- och avtalsförhållandet och under nödvändig tid efter ett avslutat kund- och avtalsförhållande.

Personuppgifter vars behandling baseras på den registrerades samtycke ska bevaras tills den registrerade återkallar sitt samtycke, eller om uppgifterna inte längre behövs för det ändamål för vilket de samlades in.

Personuppgifter som behandlas på basis av ett legitimt intresse ska bevaras så länge det legitima intresset kan anses giltigt, såvida inte den registrerade vägrar att låta behandla sina personuppgifter för detta ändamål.

Vid behov har den Registeransvarige rätt att avvika från ovannämnda tidsfrister för sitt eget rättsliga skydd. Den registrerade har rätt att kräva en motivering till att avvika från ovannämnda tidsfrister.

Cookiepolicy

Om kakor i allmänhet

Vår webbtjänst använder cookies för att förbättra användarupplevelsen (spårningscookies) och för att möjliggöra tjänstens funktioner (funktionella cookies). En cookie är en textfil som lagras på besökarens dator för  en begränsad tid när hen besöker en webbtjänst. Om du vill kan du undvika att använda cookies genom att ställa in din webbläsare så att cookies inte lagras under användning. Detta kan dock påverka funktionaliteten och användarupplevelsen på webbplatsen negativt eller i vissa fall helt förhindra åtkomst.

Spårningscookies

Vi samlar besökarstatistik från vår webbplats för att övervaka, utveckla och planera marknadsföring för webbplatsen.

På webbplatsen samlar vi även in målgrupps- och ämnesområdesdata (Google Analytics Demographics), som kombinerar besökarens spårningsdata med till exempel ålder, kön och ämnesområden som intresserar användaren. Du kan ändra inställningarna för insamlingen av denna uppgifter i ditt eget Google-konto.

Du kan stänga av Google Analytics-spårning med ett webbläsartillägg (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/).

Funktionella kakor

Funktionella delområden av webbtjänsten som kräver användarinloggning eller annan autentisering kräver en cookie för att fungera. Cookies lagrar nödvändiga uppgifter om användaren och cookien raderas i slutet av sin period eller när användaren loggar ut.

Övriga identifierare

I samband med användningen av webbtjänsten lagras identifieringsuppgifter om användaren av vår webbtjänst i loggfilerna på vår server och i webbtjänsten (såsom IP-adress, öppnad sida och nedladdade filer, samt möjliga felsituationer under användning) samt uppgifter om webbplatsens användargränssnitts funktion (lagringar, hetkartor, uppgifter om användning av formulär). Syftet med att samla in dessa uppgifter är att övervaka och utveckla tjänsten och att kontinuerligt förbättra feltolerans och säkerhet.