Tietosuojatiedot

Henkilötietojen käsittelykäytäntö

Haluamme pitää antamistasi henkilötiedoista hyvää huolta. Aivan kuten asiakkaistammekin.

Käsittelemme henkilötietoja myynti- ja markkinointitarkoituksissa, asiakaspalveluun ja -suhteeseen liittyvissä tarkoituksissa sekä asiakastyytyväisyyden ja palvelujemme kehittämiseksi. Lähettäessäsi verkkopalvelussamme olevan lomakkeen antamasi tiedot siirtyvät käsiteltäväksemme.

Lomakkeilla ei ole sallittua lähettää alle 16-vuotiaiden henkilöiden tietoja, mikäli lomakkeen yhteydessä ei ole erikseen muuten mainittu. Henkilötietoja käsitellään meidän ja valittujen henkilötietojen käsittelijöiden toimesta suojatuissa tietoturvallisissa järjestelmissä.

Markkinointiesto

Voit halutessasi asettaa sähköpostimarkkinointieston lähettämällä pyynnön meille sähköpostitse

Valitusoikeus

Mikäli katsot, että sinua koskevien tietojen käsittelyssä rikotaan henkilötietojen käsittelyn asetuksia, sinulla on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle.

Jäikö kysyttävää?

Mikäli henkilötietojen käsittelystä heräsi kysyttävää, ole meihin yhteydessä.

Hanna Pitkänen
hanna.pitkanen@bestpark.com

BestPark Oy:llä voi olla myös erillisiä palvelukohtaisia ehtoja, jolloin näitä yleisiä ehtoja sovelletaan toissijaisesti.

Markkinointitietojen rekisteri- ja tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä

BestPark Oy
Y-tunnus: 3119984-1

Osoite: Avainkierto 15
05840 Hyvinkää

2. Rekisteriasioiden yhteyshenkilö

Hanna PItkänen
hanna.pitkanen@bestpark.com

3. Rekisterin nimi

BestPark Oy:n asiakas- ja markkinointirekisteri

4. Henkilötietojen käyttötarkoitukset ja käsittelyperusteet

Henkilötietoja käsitellään EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen, sekä voimassa olevan kansallisen lainsäädännön periaatteita noudattaen.

Rekisterissä olevien henkilötietojen käsittelyperusteet ovat sopimus, suostumus ja oikeutettu etu.

Tietoja käsitellään asiakassuhteen perusteella laskutukseen ja maksujen perintään, asiakassuhteen hoitamiseen ja kehittämiseen liittyen, yhteydenottoihin vastaamiseen, sekä tilastollisiin tarkoituksiin.

Sähköiseen suoramarkkinointiin tietoja käytetään rekisteröidyn nimenomaisella suostumuksella. Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumuksensa tietojensa käyttämiseen sähköiseen suoramarkkinointiin ilmoittamalla siitä Rekisterinpitäjälle tämän selosteen kohdassa kaksi mainituin yhteystiedoin, tai seuraamalla suoramarkkinointipostiin sisältyvää ohjeistusta.

Soitettaessa BestPark Oy:lle, puhelut saatetaan nauhoittaa palvelun laadun kehittämiseksi ja mahdollisten epäselvyyksien selvittämiseksi.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisterissä voidaan käsitellä seuraavia henkilötietoja:

Kaikki rekisteröidyt

 • Nimi
 • Puhelinnumero
 • Sähköposti
 • Osoite
 • Kansallisuus
 • Syntymäaika
 • Ajoneuvon rekisterinumero
 • Suoramarkkinointilupa
 • Asiakkaan ilmoittamat asiakassuhteen hoitoon ja/tai markkinointiin liittyvät tiedot
 • IP osoite

Lisäksi rekisterissä voidaan käsitellä tilauksen tehneiden osalta seuraavia tietoja:

 • Asiakasnumero
 • Tilaushistoria ja tilaustiedot

Rahoitusasiakkaat

Rahoitusasiakkaiden tietoja ei tallenneta BestPark Oy:n omiin rekistereihin, vaan BestPark Oy ainoastaan käsittelee rahoitusasiakkaiden tietoja rahoitusyhtiön lukuun asiakkaan pyynnöstä.

Rahoitusasiakkaiden osalta BestPark Oy ei myöskään vastaa kysymyksiin henkilötietojen käsittelystä rahoitusta haettaessa, vaan tietopyynnöt koskien näitä tietoja tulee osoittaa suoraan sille rahoituspalveluiden tarjoajalle, jolta rahoitusta on haettu. Mikäli tällaisia tietopyyntöjä kuitenkin osoitetaan BestPark Oy:lle, välitetään ne säännönmukaisesti sille rahoituspalvelun tarjoajalle, jota tietopyyntö koskee.

Tietoja käsitellään vain tarpeellisessa laajuudessa tietojen minimoinnin periaatteen mukaisesti, eli kaikkien rekisteröityjen osalta kaikki edellä mainitut tiedot eivät tule käsitellyksi.

6. Henkilötietojen käsittelyn yleiset periaatteet

BestPark Oy käsittelee hallussaan olevia henkilötietoja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisesti huolellisuusperiaatetta noudattaen. BestPark Oy noudattaa henkilötietojen käsittelyssä tietojen käsittelyn minimoinnin periaatetta, jonka mukaan tietoja käsitellään vain siinä laajuudessa kuin se käsittelytarkoituksen vuoksi on tarpeen, ja vain siihen tarkoitukseen, johon ne on kerätty. Rekisterinpitäjä hyödyntää toiminnassaan yleisesti liiketoiminnassa käytössä olevia teknisiä ja organisatorisia keinoja henkilötietojen suojaamiseen.

Henkilötietoja sisältävien aineistojen hävitys tehdään tietoturvallisesti.

7. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus käyttää oikeuksiaan EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen tarkoittamalla tavalla. Rekisterinpitäjällä voi kuitenkin tietosuoja-asetuksen nojalla olla oikeus olla toteuttamatta Rekisteröidyn pyyntöä. Perustelemme aina kantamme, mikäli päädymme tulokseen, ettei Rekisteröidyn pyyntöä voida toteuttaa.

Jäljempänä rekisteröidyn keskeisimmät oikeudet.

Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus saada pääsy tietoihinsa (tarkastusoikeus) ja oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja hänestä on tallennettu asiakas- ja markkinointirekisteriin.

Tarkastuspyyntö tulee tehdä sähköpostitse tämän tietosuojaselosteen mukaiselle kohdassa 2 mainitulle yhteyshenkilölle. Tarkastusoikeus voidaan evätä laissa säädetyin perustein. Tarkastusoikeuden käyttäminen on lähtökohtaisesti maksutonta.

Tietojen oikaisu, poistaminen, käsittelyn rajoittaminen ja suostumuksen peruuttaminen

Rekisteröidyllä on oikeus;

– vaatia tiedon oikaisemista ja poistamista

– vaatia Rekisterinpitäjää rajoittamaan henkilötietojensa käsittelyä esimerkiksi siinä tilanteessa, että rekisteröity odottaa Rekisterinpitäjän vastausta tietojensa oikaisemista tai poistamista koskevaan pyyntöön

– milloin tahansa vaatia suoramarkkinoinnin lopettamista

– milloin tahansa oikeus peruuttaa suostumuksensa henkilötietojen käsittelyyn. Suostumus peruutetaan ilmoittamalla siitä sähköpostitse tässä selosteessa tarkoitetulle yhteyshenkilölle.

Kaikki rekisteröidyn pyynnöt ja vaatimukset tulee osoittaa tässä tietosuojaselosteessa kohdassa 2 mainitulle yhteyshenkilölle. Mikäli rekisteröidyn pyyntöä ei voida toteuttaa, perustelee Rekisterinpitäjä sen aina rekisteröidylle.

8. Rekisteröidyn oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, jos tämä katsoo, että Rekisterinpitäjä ei ole noudattanut toiminnassaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä.

9. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötiedot kerätään säännönmukaisesti rekisteröidyltä itseltään esimerkiksi ostotapahtuman yhteydessä, nettisivuilla olevilla lomakkeille, tai muilla tavoilla. Mikäli esimerkiksi arpajaislipukkeella olevia tietoja kerätään markkinointirekisteriin, pyydetään tähän aina erikseen suostumus rekisteröidyltä.

Lisäksi tietoja voidaan kerätä luotettavilta yhteistyökumppaneilta markkinointitarkoitusta varten. Tietoja voidaan myös päivittää hyödyntämällä luotettavia yhteistyökumppaneita, jotka varmistavat päivitettävien tietojen oikeellisuuden sopimuksen nojalla.

10. Tietojen luovutus

BestPark Oy voi luovuttaa harkintansa perusteella asiakastietojaan käsiteltäväksi luotetuille yhteistyökumppaneilleen ja viranomaisille voimassa olevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa. Asiakastietoja voidaan jakaa saman konsernin (BC Capital Oy, Y-tunnus 2861991-3) eri tytäryhtiöiden kesken. Mikäli tällaisia tietoja luovutetaan kolmannen osapuolen käsiteltäväksi, varmistaa BestPark Oy, että henkilötietojen käsittely tapahtuu EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen velvoitteiden mukaisesti. Tietoja luovutetaan käsiteltäväksi vain Rekisterinpitäjän lukuun, paitsi milloin luovutus perustuu lakisääteiseen velvoitteeseen, tai se tapahtuu rekisteröidyn pyynnöstä.

Tietoja voidaan luovuttaa käsiteltäväksi ETA-alueen ulkopuolelle, mutta tällöin Rekisterinpitäjä varmistuu siitä, että käsittely perustuu EU:n komission määrittämiin ehtoihin.

11. Rekisterin suojaus

Rekisterinpitäjän tietojärjestelmä ja tiedostot on suojattu yritystoiminnassa normaalisti käytössä olevilla teknisillä ja organisatorisilla suojausmenetelmillä. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa, jotka myönnetään vain Rekisterinpitäjän henkilökuntaan kuuluvalle, tai sellaiselle luotetulle kolmannelle taholle, joka käsittelee henkilötietoja Rekisterinpitäjän lukuun. Käyttöoikeuksia myönnetään vain sellaisille tahoille, joiden asemaan ja tehtäviin mainittu käyttöoikeus liittyy. Kolmansien kanssa käsittelystä on sovittu kirjallisesti.

12. Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötietoja käsitellään henkilötietojen käyttötarkoituksesta riippuen eri ajanjakso. Kuitenkin aina vähintään kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön velvoittama minimisäilytysaika.

Asiakas- ja sopimussuhteeseen perustuvia henkilötietoja käsitellään asiakas- ja sopimussuhteen voimassaolon ajan ja tarpeellisen ajan asiakas- ja sopimussuhteen päättymisen jälkeen.

Henkilötietoja, joiden käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen, säilytetään niin kauan, kunnes rekisteröity peruuttaa suostumuksensa, tai tietoja ei enää tarvita siihen käsittelytarkoitukseen, johon ne on kerätty.

Oikeutetun edun perusteella käsiteltäviä henkilötietoja säilytetään niin pitkään, kuin oikeutetun edun voidaan katsoa olevan voimassa, ellei rekisteröity kiellä henkilötietojensa käsittelyä tähän tarkoitukseen.

Rekisterinpitäjällä on tarvittaessa oman oikeusturvansa vuoksi oikeus poiketa edellä mainituista määräajoista. Rekisteröidyllä on oikeus vaatia perustelua edellä mainituista määräajoista poikkeamiselle.

Evästekäytäntö

Evästeistä yleisesti

Verkkopalvelussamme käytetään evästeitä (cookies) käyttäjäkokemuksen kehittämiseksi (seurantaevästeet) ja palvelussa olevien toimintojen mahdollistamiseksi (toiminnalliset evästeet). Eväste on tekstitiedosto, joka verkkopalvelun sivulla käydessä tallentuu käyttäjän tietokoneelle määräajaksi. Halutessasi voit välttää evästeiden käytön määrittämällä selaimesi asetukset niin, ettei evästeitä tallenneta käytön aikana. Tämä voi kuitenkin vaikuttaa heikentävästi sivuston toiminnallisuuksiin ja käyttökokemukseen tai joissain tapauksissa estää käytön kokonaan.

Seurantaevästeet

Sivustolta kerätään käyttöstatistiikkaa, jonka tarkoituksena on sivuston seuranta, kehittäminen ja markkinoinnin suunnitteleminen.

Lisäksi sivustolla on käytössä kohderyhmä- ja aihepiiritiedon keräys (Google Analytics Demographics), jolla yhdistetään käyttäjän seurantatietoon mm. ikä, sukupuoli ja käyttäjän kiinnostuksen aihepiirit. Näiden tietojen keräämiseen liittyviä asetuksia voit muuttaa omalla Google-tililläsi.

Google Analytics -seurannan voit ottaa halutessasi pois käytöstä selaimen lisäosalla (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/).

Toiminnalliset evästeet

Verkkopalvelun toiminnalliset osa-alueet, jotka edellyttävät käyttäjän kirjautumista tai muuta tunnistautumista vaativat evästeen toimiakseen. Evästeen tietoihin tallennetaan tarvittavat tiedot käyttäjästä ja eväste poistetaan sen määräajan päätteeksi tai kun käyttäjä kirjautuu ulos.

Muut tunnisteet

Verkkopalvelun käyttäjästä tallennetaan verkkopalvelun käytön yhteydessä tunnistetietoja palvelimen ja verkkopalvelun lokitiedostoihin (mm. IP-osoite, avattu sivu ja haetut tiedostot sekä mahdolliset käytönaikaiset virhetilanteet) sekä kerätään tietoa sivuston käyttöliittymän toiminnasta (tallennukset, kuumakarttatiedot, lomakkeiden käyttötiedot). Näiden tietojen keräämisen tarkoitus on palvelun seuranta ja kehittäminen sekä vikasietoisuuden ja tietoturvan jatkuva parantaminen.